Chương trình tài trợ và nghiên cứu MiniSwap nhằm công nhận và hỗ trợ việc theo đuổi các dự án học thuật thế giới đi trước nghiên cứu trong các lĩnh vực mà họ cùng quan tâm. Chúng tôi chân thành mời các nhà nghiên cứu chuỗi liên minh khu vực và tập trung vào việc nghiên cứu và hỗ trợ nghiên cứu cho các dự án nghiên cứu khoa học của trường đại học. Chúng tôi cũng rất kỳ vọng vào sự hợp tác với các nhà nghiên cứu khoa học trẻ (kể cả sau tiến sĩ) và sẽ cung cấp kinh phí cho dự án để hỗ trợ cho dự án đổi mới nghiên cứu khoa học độc lập của các nhà nghiên cứu trẻ.