1. Ngay sau phát hiện lỗ hổng, gửi email đến MiniSwap, email chỉ định phần thưởng lỗ hổng : bugbounty@MiniSwap.org. Phần thưởng lỗ hổng, đến trước nhận được trước, báo lặp lại không có thưởng.

2. Ngay sau khi MiniSwap nhận được sẽ kiểm tra số liệu trong nội bộ lỗ hổng xem có phải đã có báo cáo tương tự: nếu như vấn đề báo cáo đã có trước đó, sẽ thông báo với người báo cáo, đồng thời cung cấp thông tin chứng minh trước đó đã từng có người báo cáo; nếu như vấn đề báo cáo chưa có trong nội bộ lỗ hổng, nhưng nội dung báo cáo có hiệu quả, MiniSwap sẽ trả lời thư xác nhận nhận được báo cáo lỗ hổng có hiệu lực, sau đó sẽ bắt đầu kiểm tra lỗ hổng.

3. MiniSwap căn cứ theo thông tin chi tiết sao chép của người báo cáo , phát hiện quá trình lỗ hổng hoặc phát hiện vấn đề vốn dĩ không tồn tại hoặc lỗ hổng báo cáo không có hiệu lực, MiniSwap sẽ kiểm tra kết quả thông báo với người báo cáo, hai bên cùng xác nhận.

4. MiniSwap sẽ xác minh các lỗ hổng và bắt đầu sửa chữa, và hoàn thành việc cập nhật triển khai, cuối cùng thông báo người báo cáo, và phát thưởng tương thích cho người báo cáo.

5. MiniSwap cập nhật số liệu nội bộ lỗ hổng,cập nhật trạng thái tắt và kết quả xử lí lỗ hổng"