Tại sao lựa chọn MiniSwap.

Miniswap được sử dụng theo mô hình đào bitcon, mọi giao dịch của người giao dịch sẽ nhận được phần thưởng do MiniSwap cung c ấp. Và người cung cấp thanh khoản và chủ sở hữu Mini sẽ được thưởng thêm cho mỗi giao dịch

Mỗi giao dịch trong Miniswap được xác nhận, sẽ có giá trị giao dichh gấp 2 lần so với Mini được khai thác, trong đó 50% là người giao dịch thu hoạch, 50% là người cung cấp thanh khoản thu được

Người giao dịch

Hoàn lại 100% phí giao dịch

Các giao dịch viên hoàn tất giao dịch tại MiniSwap , căn cứ vào số lượng chi trả phí thủ tục, nhận được lợi nhuận từ việc đào bitcon tương ứng với giao dịch

Người cung cấp thanh khoản

Thu được 100% thu nhập từ phí nền tảng

Người cung cấp thanh khoản sẽ cung cấp thanh khoản cho pool thanh khoản, và nhận được tỷ lệ thu nhập khai thác thanh khoản tương ứng dựa trên tỷ lệ thanh khoản trong pool thanh khoản được tổ chức

Mỗi giao dịch trong Miniswap được xác nhận, sẽ có giá trị giao dịch gấp 2 lần so với Mini được khai thác, trong đó 50% là người giao dịch thu hoạch, 50% là người cung cấp thanh khoản thu được

Người nắm giữ Token

Thu được 50% phí thủ tục chia lợi nhuận hệ thống

nền tảng, người nắm giữ token, sẽ được phân bổ cho những người giữ token tương ứng dựa trên tỉ lệ đang nắm giữ

Miniswap

Tiêu hủy 50% phí nền tảng hệ thống mua Mini

Với việc tiêu hủy Mini, Mini sẽ ngày càng ít đi trên thị trường, tạo nên sự co hẹp và mang lại lợi nhuận cho tất cả những người nắm giữ token